Author:
Obonitskaya,E.K.
Year:
1964
Title:
Spore pollen complexes and their importance in the Division of Cretaceous deposits of Central Kyzl-Kum and the Southern Pre-Aral
Foreign title:
Sporovo-pylstevye Kommpleksy i Ikh znachenie dlya Raschleneniya Melovykh otlozhenii Tsentral'Ykh Kyzul-Kumov i Yuzhnogo Priaral'Ya
Reference:
Obonitskaya,E.K. (1964) Spore pollen complexes and their importance in the Division of Cretaceous deposits of Central Kyzl-Kum and the Southern Pre-Aral [ Sporovo-pylstevye Kommpleksy i Ikh znachenie dlya Raschleneniya Melovykh otlozhenii Tsentral'Ykh Kyzul-Kumov i Yuzhnogo Priaral'Ya ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1964 # 3 P. 94- 100
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anemia Anemia aurifera USSR(Uzbek SSR) Aptian Turonian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Caytonipollenites Caytonipollenites pallidus USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Cedrus Cedrus USSR(Uzbek SSR) Senonian
Cingulatisporites Cingulatisporites USSR(Uzbek SSR) Aptian Turonian
Classopollis Classopollis USSR(Uzbek SSR) Senonian
Classopollis Classopollis classoides USSR(Uzbek SSR) Aptian Cenomanian
Coniopteris Coniopteris USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Uzbek SSR) Aptian Senonian
Densoisporites Densoisporites USSR(Uzbek SSR) Aptian Cenomanian
Eucommiidites Eucommiidites troedssonii USSR(Uzbek SSR) Cenomanian Senonian
Gleichenia Gleichenia USSR(Uzbek SSR) Turonian
Gleichenia Gleichenia carinata USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia dicarpoides USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia rara USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia senonica USSR(Uzbek SSR) Senonian