Author:
Zagoruiko,V.A.;Tsirelson,B.S.;Fedorenko,O.A.;Loseva,A.V.;Grebenkina,L.T.;Stepanenko,L.N.
Year:
1966
Title:
Stratigraphy of Cretaceous deposits of the Kyzylkum Depression
Foreign title:
Stratigrafiya Melovykh otlozhenii Kyzylkumskoi Vpadiny
Reference:
Zagoruiko,V.A. et al. (1966) Stratigraphy of Cretaceous deposits of the Kyzylkum Depression [ Stratigrafiya Melovykh otlozhenii Kyzylkumskoi Vpadiny ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1966 # 1 P. 52- 55
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Kazakh SSR) Albian
Cedrus Cedrus USSR(Kazakh SSR) Senonian
Cirratriradites Cirratriradites USSR(Kazakh SSR) Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Albian Maastrichtian
Extratriporopollenites Extratriporopollenites clarus USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Gleichenia Gleichenia sp USSR(Kazakh SSR) Albian
Lygodium Lygodium adriennis USSR(Kazakh SSR) Albian
Lygodium Lygodium cotidianum USSR(Kazakh SSR) Albian
Lygodium Lygodium mesozoicus USSR(Kazakh SSR) Albian
Lygodium Lygodium subsimplex USSR(Kazakh SSR) Albian
Myricites Myricites myricoides USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Oculopollis Oculopollis magnoporus USSR(Kazakh SSR) Maastrichtian
Oculopollis Oculopollis sp USSR(Kazakh SSR) Senonian
Paliurus Paliurus USSR(Kazakh SSR) Senonian
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Albian Maastrichtian
Pinus Pinus USSR(Kazakh SSR) Senonian
Pinus Pinus aralica USSR(Kazakh SSR) Senonian