Author:
Odintsova,M.M.
Year:
1969
Title:
Spore-pollen complexes from the Tuffaceous deposits of the central part of the Siberian Platform and the Nearshore marine beds of the Indsk Layers of northern Pri-Verkhoyask.
Foreign title:
Sporovo-pyl'tsevye kompleksy iz Tufogennykh otlozheniy Tsentral'noy Chasti Sibirskoy Platformy i Pribrezhno-Morkoy Sloev Indskogo y Arusa Severnogo Priverkhoyan'Ya.
Reference:
Odintsova,M.M. (1969) Spore-pollen complexes from the Tuffaceous deposits of the central part of the Siberian Platform and the Nearshore marine beds of the Indsk Layers of northern Pri-Verkhoyask. [ Sporovo-pyl'tsevye kompleksy iz Tufogennykh otlozheniy Tsentral'noy Chasti Sibirskoy Platformy i Pribrezhno-Morkoy Sloev Indskogo y Arusa Severnogo Priverkhoyan'Ya. ] Trudy Sibirskoye Otdeleniye,Institut Zemnoi Kory,Akademiya Nauk SSR.Voprosy Biostratigrafii i Paleogeografii Sibirskoy Platformy P. 46- 62
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Podozamites Podozamites USSR(Siberia) Early Triassic
Aletes Aletes USSR(Siberia) Early Triassic
Azonaletes Azonaletes rugatus USSR(Siberia) Early Triassic
Azonaletes Azonaletes similis USSR(Siberia) Early Triassic
Cordaitina Cordaitina stiptica USSR(Siberia) Early Triassic
Cordaitozonotriletes Cordaitozonotriletes verus USSR(Siberia) Early Triassic
Cordaitozonotriletes Cordaitozonotriletes rugulifer USSR(Siberia) Early Triassic
Cordaitozonotriletes Cordaitozonotriletes stipicus USSR(Siberia) Early Triassic
Cordaitaletes Cordaitaletes rotatus USSR(Siberia) Early Triassic
Zonaletes Zonaletes sp USSR(Siberia) Early Triassic
Azonaletes Azonaletes retroflexus USSR(Siberia) Early Triassic
Ginkgo Ginkgo typica USSR(Siberia) Early Triassic
Ginkgo Ginkgo parva USSR(Siberia) Early Triassic
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Siberia) Early Triassic
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Siberia) Early Triassic
Pseudopinus Pseudopinus sp USSR(Siberia) Early Triassic
Piceites Piceites sp USSR(Siberia) Early Triassic