Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betula Betula USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Betula Betula sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Betula Betula sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Bryales Bryales USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Bryales Bryales USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Carpinus Carpinus USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Carpinus Carpinus USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Carya Carya USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Carya Carya USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Carya Carya sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Carya Carya sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Castanea Castanea USSR(Ukrainian SSR) Late Eocene
Castanea Castanea sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Castanea Castanea sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Cedrus Cedrus USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene