Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Acer Acer sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Agathis Agathis sp USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Agathis Agathis sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Alnus Alnus USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Alnus Alnus USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Anonaceae Anonaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Anonaceae Anonaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Apocynaceae Apocynaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Apocynaceae Apocynaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Begoniaceae Begoniaceae USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene
Begoniaceae Begoniaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Betula Betula USSR(Ukrainian SSR) Middle Eocene