Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes of Byelorussia and the Ukraine. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye komplesksy Belorussii i Ukrainy. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 81- 88
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cedrus Cedrus USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Rhus Rhus sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Acer Acer sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Tiliaceae Tiliaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Nyssaceae Nyssaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Hepaticeae Hepaticeae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Bryales Bryales USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Sphagnales Sphagnales USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Matoniaceae Matoniaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Schizaeaceae Schizaeaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Osmundaceae Osmundaceae USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Filicales Filicales USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Podocarpus Podocarpus sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Agathis Agathis sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene
Keteleeria Keteleeria sp USSR(Belorussian SSR) Middle Eocene