Author:
Shugaevskaya,O.V.;Zimina,V.G.
Year:
1964
Title:
Some questions pertaining to methods used for processing rocks of Paleozoic and Mesozoic deposits in the South of the Far East for the purpose of palynologic analysis. (Taxonomy and Methods for the Study of Fossl Pollen and Spores. V.N. Saks and A.F. Khlonova, editors)
Foreign title:
Nekotorye voprosy Metodiki Obrabotki Porod Paleozoyskikh i Mesozoyskikh otlozheniy Yuga Dal'Nego Vostoka dlya Tsely palinologicheskogo a Naliza. Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors)
Reference:
Shugaevskaya,O.V. et al. (1964) Some questions pertaining to methods used for processing rocks of Paleozoic and Mesozoic deposits in the South of the Far East for the purpose of palynologic analysis. (Taxonomy and Methods for the Study of Fossl Pollen and Spores. V.N. Saks and A.F. Khlonova, editors) [ Nekotorye voprosy Metodiki Obrabotki Porod Paleozoyskikh i Mesozoyskikh otlozheniy Yuga Dal'Nego Vostoka dlya Tsely palinologicheskogo a Naliza. Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors) ] Trudy Institut Geografii i Geologii,Akademiya Nauk SSR. Nauka,Moscow.Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors) P. 222- 246
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes acinaciformis USSR(Far East) Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Far East) Permian
Alisporites Alisporites sp USSR(Far East) Permian
Anemia Anemia macrorhyza sp. nov. USSR(Far East) Cretaceous
Cordaitales Cordaitales sp USSR(Far East) Permian
Dictyotriletes Dictyotriletes sp USSR(Far East) Permian
Florinites Florinites sp USSR(Far East) Permian
Lophotriletes Lophotriletes sp USSR(Far East) Permian
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Far East) Permian
Lygodium Lygodium mirabile sp. nov. USSR(Far East) Cretaceous
Onychiopsis Onychiopsis sp USSR(Far East) Cretaceous
Pinites Pinites sp USSR(Far East) Permian