Author:
Nagibina,M.S.;Bolkhovitina,N.A.
Year:
1960
Title:
Stratigraphy of Mesozoic deposits of the Upper Zeya Basin
Foreign title:
Stratigrafiya Mezozoyskikh otlozheniy verkhnezeyskogo Progiba
Reference:
Nagibina,M.S. et al. (1960) Stratigraphy of Mesozoic deposits of the Upper Zeya Basin [ Stratigrafiya Mezozoyskikh otlozheniy verkhnezeyskogo Progiba ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1960 # 1 P. 28- 42
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Adiantum Adiantum glaber USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Bennettites Bennettites extensus USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Caytonia Caytonia oncodes USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Cedrus Cedrus sp USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Cupressacites Cupressacites intercisus USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Dicksonia Dicksonia densa USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Divisisporites Divisisporites euskirchenensis USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Hausmannia Hausmannia anonyma USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes bracteatus USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes gradatus USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes perpusillus USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes subtilis USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes typicus USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes varius USSR(Amurskaya Oblast) Albian Cenomanian