Author:
Baranova,Y.P.;Biske,S.F.
Year:
1990
Title:
Stratigraphy of the Tertiary sediments of the northern coast of Penzhin Inlet
Foreign title:
Stratigrafiya Tretichnykh otlozhenii Severnogo Doberezhya Penzhinskoi Guby
Reference:
Baranova,Y.P. et al. (1990) Stratigraphy of the Tertiary sediments of the northern coast of Penzhin Inlet [ Stratigrafiya Tretichnykh otlozhenii Severnogo Doberezhya Penzhinskoi Guby ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1990 # 12 P. 57- 67
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Alfaroa Alfaroa USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Alnus Alnus USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Betula Betula USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Carya Carya USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Castanea Castanea USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Cedrus Cedrus USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Celtis Celtis USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Corylus Corylus USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Cyathea Cyathea USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Cyclocarya Cyclocarya USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Engelhardtia Engelhardtia USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Ginkgo Ginkgo USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Gleichenia Gleichenia USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene
Glyptostrobus Glyptostrobus USSR(Kamchatka Oblast) Early Miocene Middle Miocene