Author:
Agranovskaya,I.A.;Boytsova,E.P.;Bolkhovitina,N.A.;Bocharnikova,A.D.;Voitsel,Z.A.;Ivanova,E.A.;Zauer,V.V.;Klimko,S.A.;Koltsova,T.T.;Korotkevich,V.D.;Kruchinina,N.V.;Markova,L.G.;Muratovoi,N.N.;Mchedlishvili,N.D.;Pavlov,V.V.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.
Year:
1964
Title:
A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1964) A list of plant, spore and pollen of the Aptian-Albian deposits of some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii,Spory i Pyltsa Kotorykh Vstrecheny v Apt-Albskikh otlozhenikh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 366- 383
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies grandis USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Abies Abies sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Abies Abies sp USSR(Urals) Aptian Albian
Abies Abies sp USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Acer Acer sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Acer Acer sp USSR(Urals) Aptian Albian
Acrostichum Acrostichum sp USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Adiantum Adiantum sp USSR(Russian Platform) Aptian Albian
Adiantum Adiantum sp USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Kalmyr ASSR) Aptian Albian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Alsophila Alsophila major USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Alsophila Alsophila sp USSR(Russian Platform) Aptian Albian
Alsophila Alsophila sp USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Anemia Anemia exilioides USSR(Kazakh SSR) Aptian Albian
Anemia Anemia exilioides USSR(Primorsk Kray) Aptian Albian