Author:
Koleshikov,C.M.
Year:
1963
Title:
Stratigraphy of Mesozoic Coal deposits. (In: The History of Upper Mesozoic Coal Accumulation in the Territory of Buryat ASSR and the Southeast Part of the Lensk Basin.)
Foreign title:
Stratigrafiya Mezozoiskikh Uglenochykh otlozhenii (In-Istoriya verkhemezozoiskogo Uglenakopleniya na Territorii Buryatskoi Assr i Yugo-Vostochnoi Chasti Lenskogo Bassein)
Reference:
Koleshikov,C.M. (1963) Stratigraphy of Mesozoic Coal deposits. (In: The History of Upper Mesozoic Coal Accumulation in the Territory of Buryat ASSR and the Southeast Part of the Lensk Basin.) [ Stratigrafiya Mezozoiskikh Uglenochykh otlozhenii (In-Istoriya verkhemezozoiskogo Uglenakopleniya na Territorii Buryatskoi Assr i Yugo-Vostochnoi Chasti Lenskogo Bassein) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 18 P. 13- 55
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Angiopteris Angiopteris USSR(Buryat ASSR) Liassic Middle Jurassic
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic
Bennettitales Bennettitales USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic
Brachyphyllum Brachyphyllum USSR(Buryat ASSR) Late Jurassic
Cedrus Cedrus USSR(Buryat ASSR) Late Jurassic
Cibotium Cibotium junctum USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic
Coniferae Coniferae USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic Early Cretaceous
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Buryat ASSR) Early Cretaceous
Cycadales Cycadales USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic Early Cretaceous
Dicksonia Dicksonia arborescens USSR(Buryat ASSR) Late Jurassic
Filicales Filicales USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic
Ginkgoales Ginkgoales USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic Early Cretaceous
Gleichenia Gleichenia USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic Early Cretaceous
Leiotriletes Leiotriletes USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic Early Cretaceous
Lycopodium Lycopodium USSR(Buryat ASSR) Middle Jurassic Early Cretaceous