Author:
Voitsel,Z.A.;Markova,L.G.;Ivanova,E.A.
Year:
1957
Title:
Lower Jurassic. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Nizhnyaya Jura. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Voitsel,Z.A. et al. (1957) Lower Jurassic. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Nizhnyaya Jura. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 15- 15
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Bennettitales Bennettitales USSR(WSL) Early Jurassic
Coniferae Coniferae USSR(WSL) Early Jurassic
Coniopteris Coniopteris USSR(WSL) Early Jurassic
Cycadaceae Cycadaceae USSR(WSL) Early Jurassic
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(WSL) Early Jurassic
Leiotriletes Leiotriletes USSR(WSL) Early Jurassic
Lycopodiaceae Lycopodiaceae USSR(WSL) Early Jurassic
Osmundaceae Osmundaceae USSR(WSL) Early Jurassic
Picea Picea USSR(WSL) Early Jurassic
Pinus Pinus USSR(WSL) Early Jurassic
Podocarpus Podocarpus USSR(WSL) Early Jurassic
Selaginella Selaginella USSR(WSL) Early Jurassic