Author:
Shcherbakova,M.V.;Kitaev,P.M.;Burilova,R.V.
Year:
1980
Title:
Characteristics of Carboniferous deposits of the northern part of the Kizelovsk Region. (In: Carboniferous Stratigraphy, Fusulinidae and Miospores of the Urals, Svedlovsk. G.N.Papulov et al, editor)
Foreign title:
Kharkteristika Kamennougol'Nykh otlozhenii Sever Noi Chasti Kizelovskogo Raiona. (In: Stratigrafiya,Fuzulinidy i Miospory Karbona Urala. G.N.Papulov et al,editor)
Reference:
Shcherbakova,M.V. et al. (1980) Characteristics of Carboniferous deposits of the northern part of the Kizelovsk Region. (In: Carboniferous Stratigraphy, Fusulinidae and Miospores of the Urals, Svedlovsk. G.N.Papulov et al, editor) [ Kharkteristika Kamennougol'Nykh otlozhenii Sever Noi Chasti Kizelovskogo Raiona. (In: Stratigrafiya,Fuzulinidy i Miospory Karbona Urala. G.N.Papulov et al,editor) ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR P. 43- 62
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Trematozonotriletes Trematozonotriletes commutatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Trematozonotriletes Trematozonotriletes gibberosus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Trematozonotriletes Trematozonotriletes goniacanthus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Trematozonotriletes Trematozonotriletes punctatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes literatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes megalothelis USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes subcrenatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes ciliatomarginatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes trivialis USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Euryzonotriletes Euryzonotriletes macrodiscus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Trilobozonotriletes Trilobozonotriletes incisotrilobus USSR(Permsk Oblast) Early Visean Early Moscovian
Trilobozonotriletes Trilobozonotriletes trivalvis USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sublobatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Leiotriletes Leiotriletes microrugosus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Leiotriletes Leiotriletes subintortus USSR(Permsk Oblast) Early Visean
Trachytriletes Trachytriletes punctulatus USSR(Permsk Oblast) Early Visean Early Moscovian
Lophotriletes Lophotriletes exiguus USSR(Permsk Oblast) Early Visean