Author:
Tuzova,L.S.
Year:
1956
Title:
The stratigraphic distribution of spore-pollen complexes and various vegetable debris in the Tertiary deposits of Baskiria. (In: Tertiary Coal bearing deposits in the Central and Southern Districts of Bashkiria)
Foreign title:
Stratigraficheskoe Raspredelenie sporovo-pyl'tse Vykh kompleksov i Drugikh Rastitel'Nykh Ostkov v Tretichiykh otlozheniyakh Bashkirii(In-Tetrichyie Uglenosnye otlozheniya Tsentral'Nykh i Yuzhnykh Raionov Bashkiri)
Reference:
Tuzova,L.S. (1956) The stratigraphic distribution of spore-pollen complexes and various vegetable debris in the Tertiary deposits of Baskiria. (In: Tertiary Coal bearing deposits in the Central and Southern Districts of Bashkiria) [ Stratigraficheskoe Raspredelenie sporovo-pyl'tse Vykh kompleksov i Drugikh Rastitel'Nykh Ostkov v Tretichiykh otlozheniyakh Bashkirii(In-Tetrichyie Uglenosnye otlozheniya Tsentral'Nykh i Yuzhnykh Raionov Bashkiri) ] Trudy Geologichesk Institut,Akademiya Nauk SSR,Moskva Vol. 3 P. 20- 28
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Bashkir ASSR) Permian
Angiopteris Angiopteris USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic
Asplenium Asplenium USSR(Bashkir ASSR) Early Miocene
Athyrium Athyrium USSR(Bashkir ASSR) Early Miocene
Azonotriletes Azonotriletes USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic
Bennettitales Bennettitales USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic
Coniferae Coniferae USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic
Cycadales Cycadales USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic
Dryopteris Dryopteris USSR(Bashkir ASSR) Early Miocene
Gleichenia Gleichenia USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic Early Miocene
Hymenophyllum Hymenophyllum USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic
Leiotriletes Leiotriletes USSR(Bashkir ASSR) Permian
Ophyoglossum Ophyoglossum USSR(Bashkir ASSR) Early Miocene
Osmunda Osmunda USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic Early Miocene
Picea Picea USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic
Pinus Pinus diploxylon USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic Middle Miocene
Pinus Pinus haploxylon USSR(Bashkir ASSR) Middle Jurassic Middle Miocene