Author:
Pervuninskaya,N.A.
Year:
1966
Title:
Substantiation of stratigraphic Division of Lower Cretaceous Coal deposits of the Zhigansk Region based on spore-pollen investigations
Foreign title:
Obosnovanie stratigraficheckogo Rascheneniya Nikhemelovykh Uglenosnoykh otlozhenii Zhiganskogo Raioma po Dadnym sporovo-pyl'tsykh Issledovanii
Reference:
Pervuninskaya,N.A. (1966) Substantiation of stratigraphic Division of Lower Cretaceous Coal deposits of the Zhigansk Region based on spore-pollen investigations [ Obosnovanie stratigraficheckogo Rascheneniya Nikhemelovykh Uglenosnoykh otlozhenii Zhiganskogo Raioma po Dadnym sporovo-pyl'tsykh Issledovanii ] Uchenye Zapiski(Science Notes), Paleontologiya i Biostratigrafiya (NIIGA) Ministerstvo Geologii SSR # 15 P. 41- 46
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alnus Alnus USSR(Yakut ASSR) Aptian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Yakut ASSR) Hauterivian Barremian
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Yakut ASSR) Hauterivian Albian
Anemia Anemia sp USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Anemia Anemia tricostata USSR(Yakut ASSR) Aptian
Betula Betula USSR(Yakut ASSR) Aptian
Betulaceae Betulaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Yakut ASSR) Valanginian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian
Dicksoniaceae Dicksoniaceae USSR(Yakut ASSR) Valanginian
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian
Gleichenia Gleichenia USSR(Yakut ASSR) Aptian
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian
Hausmannia Hausmannia alata USSR(Yakut ASSR) Valanginian
Lycopodiaceae Lycopodiaceae USSR(Yakut ASSR) Valanginian