Author:
Pavlov,V.V.
Year:
1967
Title:
Palynological substantiation of a Upper Mesozoic age for deposits of the Right Bank of the Vily River, (Ojun-Rhaja Elevation).
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnovanie vozrasta verkhneme Zoziskikh otlozhenii na Pravom Beregy Reki Vilyuya (Vozvyshennost' Ojun-Khaja)
Reference:
Pavlov,V.V. (1967) Palynological substantiation of a Upper Mesozoic age for deposits of the Right Bank of the Vily River, (Ojun-Rhaja Elevation). [ Palinologicheskoe Obosnovanie vozrasta verkhneme Zoziskikh otlozhenii na Pravom Beregy Reki Vilyuya (Vozvyshennost' Ojun-Khaja) ] Uchenye Zapiski(Science Notes), Paleontologiya i Biostratigrafiya (NIIGA) Ministerstvo Geologii SSR # 20 P. 65- 67
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Bennettitales Bennettitales USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Betulaceae Betulaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Cibotium Cibotium junctum USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Coniopteris Coniopteris tajmyrensis USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia sp USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Hausmannia Hausmannia alata USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Lygodium Lygodium gibberulum USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Lygodium Lygodium sp USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Osmunda Osmunda jurassica USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Paleopicea Paleopicea USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Pelletieria Pelletieria sp USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian
Pelletieria Pelletieria tersa USSR(Yakut ASSR) Aptian Albian