Author:
Voronova,M.A.
Year:
1976
Title:
Paleofloristic reconstructions of Bauxite bearing areas in the Territory of the Ukrainian SSR. (In: Palynological Investigation of the Sedimentary deposits of the Ukrain and Adjacent Regions)
Foreign title:
Paleofloristicheskie Rekonstruktsii Oblastei Voksi Toproyavleniya na Territorii YCCR. (In-Palinologicheskie Issledovniya Osadochnykh Otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov.)
Reference:
Voronova,M.A. (1976) Paleofloristic reconstructions of Bauxite bearing areas in the Territory of the Ukrainian SSR. (In: Palynological Investigation of the Sedimentary deposits of the Ukrain and Adjacent Regions) [ Paleofloristicheskie Rekonstruktsii Oblastei Voksi Toproyavleniya na Territorii YCCR. (In-Palinologicheskie Issledovniya Osadochnykh Otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov.) ] Trudy Institut Geologicheskikh Nauk Institut Botaniki Izdatelstvo,Naukova Dumka,Kiev,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR P. 40- 44
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Bennettitaceae Bennettitaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Brachyphyllum Brachyphyllum USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Cedrus Cedrus USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Classopollis Classopollis USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Dicksoniaceae Dicksoniaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Dipteridaceae Dipteridaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Gleichenia Gleichenia USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Hymenophyllaceae Hymenophyllaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Matoniaceae Matoniaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Ophioglossaceae Ophioglossaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Ornamentifera Ornamentifera punctata USSR(Ukrainian SSR) Barremian Albian
Osmundaceae Osmundaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous
Pagiophyllum Pagiophyllum USSR(Ukrainian SSR) Early Cretaceous