Author:
Bolkhovitina,N.A.;Kotova,I.Z.;Samodurov,V.I.;Yang,C.
Year:
1963
Title:
Stratigraphy of the Continental Cretaceous Deposits of the Syr-Dar'ya Uplift, (northwest Aral Region).
Foreign title:
Stratigrafiya Kontinental'Nykh Melovykh Otiozheniy Nizhnesyradar Inskogo Podnyatiya(Severo-Vostochnoye Priaral'Ye)
Reference:
Bolkhovitina,N.A. et al. (1963) Stratigraphy of the Continental Cretaceous Deposits of the Syr-Dar'ya Uplift, (northwest Aral Region). [ Stratigrafiya Kontinental'Nykh Melovykh Otiozheniy Nizhnesyradar Inskogo Podnyatiya(Severo-Vostochnoye Priaral'Ye) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 152 # 2 P. 392- 395
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Adiantum Adiantum speciosum USSR(Kazakh SSR) Late Santonian Campanian
Anemia Anemia USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Kazakh SSR) Late Albian
Anemia Anemia matesovae USSR(Kazakh SSR) Late Albian
Aquilapollenites Aquilapollenites USSR(Kazakh SSR) Late Santonian Campanian
Chomotriletes Chomotriletes reduncus USSR(Kazakh SSR) Middle Albian Campanian
Classopollis Classopollis classoides USSR(Kazakh SSR) Middle Albian Campanian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Early Albian Campanian
Divisisporites Divisisporites euskirchenensis USSR(Kazakh SSR) Early Albian Campanian
Eucommiidites Eucommiidites troedssonii USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Kazakh SSR) Late Albian
Gleichenia Gleichenia stellata USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Gleichenia Gleichenia stellata USSR(Kazakh SSR) Late Albian
Gleichenia Gleichenia umbonata USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Klukisporites Klukisporites visibilis USSR(Kazakh SSR) Late Albian
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Albian