Author:
Yanovskaya,G.G.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology.
Foreign title:
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy.
Reference:
Yanovskaya,G.G. (1979) Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology. [ Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy. ] Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,(Kiev). Palynological Characteristics of Stratigraphic Boundaries of the Mesozoic and Paleogene in the Ukraine and Moldaviya # 79 P. 18- 26
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Selaginella Selaginella kemensis USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Selaginella Selaginella obscura USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium asper USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium subsimplex USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium multituberculatum USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium crispaeformis USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium grossetuberculatum USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium granulatum USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Trilobosporites Trilobosporites apiverrucatus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Taurocusporites Taurocusporites reduncus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Taurocusporites Taurocusporites segmentatus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Klukisporites Klukisporites sp USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Lygodium Lygodium japoniciforme USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Concavisporites Concavisporites verrucosus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Trilobosporites Trilobosporites trioreticulosus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Pilosisporites Pilosisporites trichopapillosus USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian
Pilosisporites Pilosisporites notensis USSR(Moldavian SSR) Kimmeridgian Barremian