Author:
Yanovskaya,G.G.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology.
Foreign title:
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy.
Reference:
Yanovskaya,G.G. (1979) Stratigraphy of the Vyshnevsk Series in Moldaviya and the South-West Ukraine, based on palynology. [ Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Vyshnevskoy Serii v Moldavii i na Yugo-Zapade Ukrainy. ] Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR,(Kiev). Palynological Characteristics of Stratigraphic Boundaries of the Mesozoic and Paleogene in the Ukraine and Moldaviya # 79 P. 18- 26
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Aequitriradites Aequitriradites spinulosus USSR(Moldavian SSR) Late Kimmeridgian
Aequitriradites Aequitriradites spinulosus USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian
Aequitriradites Aequitriradites verrucosus USSR(Moldavian SSR) Late Kimmeridgian
Aequitriradites Aequitriradites verrucosus USSR(Ukrainian SSR) Late Kimmeridgian
Anemia Anemia cardiformis USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia cardioformis USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia cooksonii USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia cooksonii USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia exilioides USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia exilioides USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia remissa USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian
Anemia Anemia remissa USSR(Ukrainian SSR) Valanginian Barremian
Appendicisporites Appendicisporites jansonii USSR(Moldavian SSR) Valanginian Barremian