Hyrtellosphaeridium crassum

Citations total:
4
link From To Geolocation Author - title Year
details Llanvirnian Llandeilian USSR(Orenburg) Chibrikova,E.V. The Ordovician of the southeast Russian Platform. (In: Stratigrafiya i Paleontologiya Dokembriya i Paleozoya Yuzhnogo Urala i Pri-Ural'ya. N.D.Trapeznikova, editor) 1972
details Tremadocian USSR(Voronezh) Raskatova,L.G. et al. On the question of the age of the Mudstone Layers. (In: Some Questions on the Stratigraphy of the Sedimentary Cover of the Voronezh Anticline. V.P.Semenov, editor) 1975
details Ordovician USSR(Pre-Urals) Chibrikova,E.V. Stratigraphy of Devonian and older Paleozoic deposits of the Southern Urals and the Pre-Urals (According to plant Microfssils). 1977
details Ordovician USSR(Pre-Urals) Chibrikova,E.V. Stratigraphy of Devonian and older Paleozoic deposits of the Southern Urals and the Pre-Urals (According to plant Microfssils). 1977