Author:
Volkova,V.S.;Kulkova,I.A.
Year:
1980
Title:
Palynological evidence for the stratigraphic subdivision and correlation of Continental Paleogene and Neogene Depoits of Southern West Siberia and North Kazakhstan.
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnovanie stratigraficheskogo Raschleneniya i korrelyatsiaya Kontintalnykh Paleogenovykh i Neogenovyk otlozheniy Yuga z Apadnoy Sibiri i Severnogo Kazakhstaa.
Reference:
Volkova,V.S. et al. (1980) Palynological evidence for the stratigraphic subdivision and correlation of Continental Paleogene and Neogene Depoits of Southern West Siberia and North Kazakhstan. [ Palinologicheskoe Obosnovanie stratigraficheskogo Raschleneniya i korrelyatsiaya Kontintalnykh Paleogenovykh i Neogenovyk otlozheniy Yuga z Apadnoy Sibiri i Severnogo Kazakhstaa. ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. International Palynological Conference,5th.Paleopalynology of Siberia P. 65- 72
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Algae Algae USSR(Siberia) Late Neogene
Alisma Alisma sp USSR(Siberia) Late Neogene
Alnus Alnus USSR(Siberia) Late Neogene
Alnus Alnus sp USSR(Siberia) Late Eocene Early Oligocene
Artemisia Artemisia USSR(Siberia) Late Neogene
Azolla Azolla sp USSR(Siberia) Late Neogene
Baltisphaeridium Baltisphaeridium USSR(Siberia) Late Neogene
Betula Betula gracilis USSR(Siberia) Late Oligocene
Betula Betula nanae USSR(Siberia) Late Neogene
Betula Betula sp USSR(Siberia) Late Oligocene
Betula Betula sp USSR(Siberia) Late Neogene
Betula Betula suberrecta USSR(Siberia) Miocene
Botrychium Botrychium boreale USSR(Siberia) Late Neogene
Bryales Bryales USSR(Siberia) Late Neogene
Carpinus Carpinus USSR(Siberia) Late Neogene
Carpinus Carpinus perfectus USSR(Siberia) Late Oligocene
Carya Carya glabraeformis USSR(Siberia) Late Oligocene