Author:
Aleksandrova,L.V.
Year:
1979
Title:
Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor)
Foreign title:
Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor)
Reference:
Aleksandrova,L.V. (1979) Stratigraphy of Eocene to Lower Miocene deposits of Western Tomskaya Oblast, based on palynology. (In: Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia. V.S.Volkova, editor) [ Palinologicheskoe Obosnovanie stratigrafii Eotsena-Rannego Miotsena Tomskogo Priobya. (In: Stratigraphya i Palinologiya Mezozoya i Kaynozoya Sibiri. V.S.Volkova,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. Novosibirsk.(Stratigraphy and Palynology of the Mesozoic and Cenozoic of Siberia) Vol. 396 P. 99- 115
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Abies Abies USSR(Tomskaya Oblast) Late Rupelian
Adiantum Adiantum USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Alisma Alisma USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Alnus Alnus USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Alnus Alnus USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Alnus Alnus USSR(Tomskaya Oblast) Late Rupelian
Alnus Alnus USSR(Tomskaya Oblast) Chattian
Alnus Alnus sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Anacolosidites Anacolosidites tenuiplicus USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Aquilapollenites Aquilapollenites sp USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Aralia Aralia USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Aralia Aralia aralica USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Tomskaya Oblast) Early Eocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Tomskaya Oblast) Late Eocene
Betula Betula USSR(Tomskaya Oblast) Early Rupelian
Betula Betula USSR(Tomskaya Oblast) Chattian