Author:
Volkova,V.S.
Year:
1977
Title:
Stratigraphy and history of formation of vegetation of West Siberia in Late Cenozoic time.
Foreign title:
Stratigrafiya i Istoriya Razcitiya Rastitelnosti Zapadnoy Sibiri v Pozdnem Kaynozoe.
Reference:
Volkova,V.S. (1977) Stratigraphy and history of formation of vegetation of West Siberia in Late Cenozoic time. [ Stratigrafiya i Istoriya Razcitiya Rastitelnosti Zapadnoy Sibiri v Pozdnem Kaynozoe. ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR. (Novosibirsk) Vol. 325 P. 47- 51
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Alnus Alnus USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Artemisia Artemisia USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Betula Betula USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Compositae Compositae USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Corylus Corylus USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Cyperaceae Cyperaceae USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Ephedra Ephedra USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Gramineae Gramineae USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Picea Picea USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Pinus Pinus silvestris USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Quercus Quercus USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Salix Salix USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Tilia Tilia USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Tsuga Tsuga USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene
Ulmus Ulmus USSR(Tuvinskaya A.O.) Late Pliocene