Author:
Zaklinskaya,E.D.;Brattseva,G.M.
Year:
1973
Title:
Palynocomplexes of the Paleogene deposits of the Zaisan Depression
Foreign title:
Palinokompleksy Paleogenovykh otlozheniy Zaysanskoy Vpadiny
Reference:
Zaklinskaya,E.D. et al. (1973) Palynocomplexes of the Paleogene deposits of the Zaisan Depression [ Palinokompleksy Paleogenovykh otlozheniy Zaysanskoy Vpadiny ] Mezhdunarodnaya Palinologicheskaya Konferentsiya,3rd,Novosibirsk. 1971, Nauka Moskva. Palynology of Cenozoic Plants. P. 69- 72
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Abietineaepollenites Abietineaepollenites USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Alhornea Alhornea USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Alnus Alnus USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Artemisia Artemisia sp USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Betpakdalina Betpakdalina tetrabarbulata USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Betula Betula USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Betula Betula sp USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Betulaepollenites Betulaepollenites plectosus USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Caesalpiniaceae Caesalpiniaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Carpinus Carpinus sp USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Carpinus Carpinus subtriangula USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Carya Carya USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Castanea Castanea USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Casuarinidites Casuarinidites USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary
Casuarinidites Casuarinidites sp USSR(Kamchatka Oblast) Early Tertiary