Author:
Boytsova,E.P.;Vasilev,I.V.
Year:
1960
Title:
Plant remains from Late Cretaceous and Paleogene deposits of Western Kazakhstan and their stratigraphic significance.
Foreign title:
Rastitei'Nye Ostatki iz Pozdnemelovykh i Paleogenovykh otlozheniy Zapadnogo Kazakhstana i Ikh stratigraficheskoe Znahenie.
Reference:
Boytsova,E.P. et al. (1960) Plant remains from Late Cretaceous and Paleogene deposits of Western Kazakhstan and their stratigraphic significance. [ Rastitei'Nye Ostatki iz Pozdnemelovykh i Paleogenovykh otlozheniy Zapadnogo Kazakhstana i Ikh stratigraficheskoe Znahenie. ] Mezhdynarodnyi Geologicheskii Kongress,21st Sessiya 1960, Doklady Sovetskikh Geologov; Nauka, Moscow,Russia. P. 236- 239
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer USSR(Kazakh SSR) Senonian
Alnus Alnus USSR(Kazakh SSR) Senonian
Azolla Azolla vera USSR(Kazakh SSR) Late Eocene Early Oligocene
Beaupreaidites Beaupreaidites elegansiformis USSR(Kazakh SSR) Albian
Beaupreaidites Beaupreaidites giganteus USSR(Kazakh SSR) Albian
Betula Betula USSR(Kazakh SSR) Senonian
Betula Betula USSR(Kazakh SSR) Miocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Carya Carya USSR(Kazakh SSR) Turonian
Castanea Castanea USSR(Kazakh SSR) Albian
Cedrus Cedrus USSR(Kazakh SSR) Albian
Cedrus Cedrus USSR(Kazakh SSR) Turonian
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kazakh SSR) Miocene
Compositae Compositae USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Compositae Compositae USSR(Kazakh SSR) Miocene
Dryophyllum Dryophyllum USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene