Author:
Zaklinskaya,E.D.
Year:
1953
Title:
Description of some species of pollen and spores recovered from Tertiary deposits of Pasekovo Quarry, Voronezh District.
Foreign title:
Onisanie Nekotorykh vidov pyl'tsy i spor, Vydeleniykh iz Tretichnykh Otrozheniy Pasekouskogo Kar'Yera Voronezhskoy Oblati.
Reference:
Zaklinskaya,E.D. (1953) Description of some species of pollen and spores recovered from Tertiary deposits of Pasekovo Quarry, Voronezh District. [ Onisanie Nekotorykh vidov pyl'tsy i spor, Vydeleniykh iz Tretichnykh Otrozheniy Pasekouskogo Kar'Yera Voronezhskoy Oblati. ] Trudy Geologichesk Institut,Akademiya Nauk SSR,Moskva Vol. 142 # 59 P. 60- 118
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies pinsapo USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Acer Acer platanoides USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Alnus Alnus incana USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Alnus Alnus rugosa USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Alnus Alnus sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Aralia Aralia chinensis USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Betula Betula nigra USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Betula Betula pubescens USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Betula Betula verrucosa USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Capparis Capparis spinosa USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Carpinus Carpinus betulus USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Carpinus Carpinus cordata USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Carpinus Carpinus orientalis USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Carya Carya sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Chamaecyparis Chamaecyparis sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Tertiary
Coniferae Coniferae sp.A sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Tertiary