Author:
Lopatina,D.A.
Year:
1997
Title:
Oligocene climate and vegetational communities of Karaginsky Island, (Eastern Kamchatka), on the palynological data.
Foreign title:
Klimat i Rastitelnye Soobshchestva Oligtsena o Karaginskogo (Vostochnaya Kamchatka) po dannym sporovo-pyltsvogo analiza
Reference:
Lopatina,D.A. (1997) Oligocene climate and vegetational communities of Karaginsky Island, (Eastern Kamchatka), on the palynological data. [ Klimat i Rastitelnye Soobshchestva Oligtsena o Karaginskogo (Vostochnaya Kamchatka) po dannym sporovo-pyltsvogo analiza ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 72 # 1 P. 29- 29
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Alnus Alnus USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Aralia Aralia USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Artemisia Artemisia USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Betula Betula USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Botrychium Botrychium USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Cedrus Cedrus USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Corylus Corylus USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Cyathea Cyathea USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Cyathidites Cyathidites USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Fagus Fagus USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Ilex Ilex USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Juglandaceae Juglandaceae USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene
Juglans Juglans USSR(Kamchatka Oblast) Early Oligocene