Author:
Smirnova,S.B.;Kazakova,Z.I.;Yakovlev,G.E.;Vinogradova,K.V.;Tsaturova,A.A.
Year:
1989
Title:
Possibilites of Triassic deposits correlations of Barents Sea and Precaspian. (In: Palynological material). (In: Stages and Zonation scale of the Boreal Mesozoic of the USSR. V.A.Solovev, editor)
Foreign title:
Vozmozhnosti korrelyatsii otlozhenii Triasa Barentseva Morya i Prikasriya (Po palinologicheski dannym). (In: Yarusnye i Zonalnye Shkaly Borealnogo Mezozoya SSSR. V.A.Solovev,editor)
Reference:
Smirnova,S.B. et al. (1989) Possibilites of Triassic deposits correlations of Barents Sea and Precaspian. (In: Palynological material). (In: Stages and Zonation scale of the Boreal Mesozoic of the USSR. V.A.Solovev, editor) [ Vozmozhnosti korrelyatsii otlozhenii Triasa Barentseva Morya i Prikasriya (Po palinologicheski dannym). (In: Yarusnye i Zonalnye Shkaly Borealnogo Mezozoya SSSR. V.A.Solovev,editor) ] Sibirskoe Otdelenie, Trudy Institut Geologii i Geofiziki, IM 60-Letiya Soyuya SSSR. Akademiya Nauk SSSR. (Novosibirsk) Vol. 722 P. 25- 31
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes ilekensis Arctic Ocean(Barents Sea) Middle Triassic Anisian
Aggerella Aggerella sp Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic
Aggerella Aggerella triassica Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic
Alisporites Alisporites circulicorpus Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic
Alisporites Alisporites grauvogeli Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic
Alisporites Alisporites sp USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Triassic Middle Triassic
Aratrisporites Aratrisporites USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Triassic Middle Triassic
Aratrisporites Aratrisporites sp Arctic Ocean(Barents Sea) Triassic
Auritulinasporites Auritulinasporites scanicus Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic
Calamospora Calamospora keuperiana Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic
Calamospora Calamospora tener Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic
Camerosporites Camerosporites secatus Arctic Ocean(Barents Sea) Middle Triassic Late Triassic
Camptotriletes Camptotriletes vermiformis USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Triassic Middle Triassic
Camptotriletes Camptotriletes vermiformis Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic
Carnisporites Carnisporites hercynicus Arctic Ocean(Barents Sea) Anisian
Carnisporites Carnisporites ornatus Arctic Ocean(Barents Sea) Anisian
Chasmatosporites Chasmatosporites sp Arctic Ocean(Barents Sea) Late Triassic