Author:
Kurbezhekova,A.N.
Year:
1970
Title:
Spore and pollen assemblages of sediments interbedded with basalt of the Chernyshev Ridge. (In: Upper Paleozoic Terrigenous Deposits of the Urals.)
Foreign title:
Sporovo-pyltsevye kompleksy Osadkov Zaklyuchayu Shchikh Bazalty Gryay Chernysheva. (In: Verkhne Paleozoiskie Terrigennye Otlozheniya Urala.)
Reference:
Kurbezhekova,A.N. (1970) Spore and pollen assemblages of sediments interbedded with basalt of the Chernyshev Ridge. (In: Upper Paleozoic Terrigenous Deposits of the Urals.) [ Sporovo-pyltsevye kompleksy Osadkov Zaklyuchayu Shchikh Bazalty Gryay Chernysheva. (In: Verkhne Paleozoiskie Terrigennye Otlozheniya Urala.) ] Trudy Institut Geologiya i Geokhimiya Goryuchikh,Uralskii Filial,Akademiya Nauk SSR Vol. 88 P. 61- 73
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Late Permian Induan
Agathis Agathis sp USSR(Kazakh SSR) Induan
Aletes Aletes onulatus USSR(Kazakh SSR) Induan
Alisporites Alisporites nuthallensis USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Alisporites Alisporites sp USSR(Kazakh SSR) Late Permian Induan
Araucaria Araucaria sp USSR(Kazakh SSR) Induan
Araucariaceae Araucariaceae sp USSR(Kazakh SSR) Late Permian Induan
Azonaletes Azonaletes microdictyus USSR(Kazakh SSR) Induan
Azonaletes Azonaletes micropyrenus USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Azonaletes Azonaletes pastillus USSR(Kazakh SSR) Induan
Azonaletes Azonaletes sp USSR(Kazakh SSR) Induan
Azonaletes Azonaletes tenuis USSR(Kazakh SSR) Late Permian Induan
Azonotriletes Azonotriletes intertextus USSR(Kazakh SSR) Induan
Bennettites Bennettites sp USSR(Kazakh SSR) Late Permian Induan
Camptotriletes Camptotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Late Permian Induan
Camptotriletes Camptotriletes triassicus USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Caytoniales Caytoniales sp USSR(Kazakh SSR) Late Permian Induan