Author:
Voronova,M.A.;Yanovskaya,G.G.
Year:
1973
Title:
Comparison of spore-pollen assemblages of the Jurassic-Cretaceous boundary of Dnepr-Donets Depression and Prutdnestr interfluve. (In: Mikrofossilii Drevneishikh Otlozhenii. T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors)
Foreign title:
Sopostavleniye sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Pogranichnykh Yurskikh i Melovykh Obrazovaniy Dneprovsko-Donetskoy Vpadiy Mezhdyrech'Ya P Rut-Dnestr. (In: T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors, mikrofossilii drevneishikh otlozhenii)
Reference:
Voronova,M.A. et al. (1973) Comparison of spore-pollen assemblages of the Jurassic-Cretaceous boundary of Dnepr-Donets Depression and Prutdnestr interfluve. (In: Mikrofossilii Drevneishikh Otlozhenii. T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors) [ Sopostavleniye sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Pogranichnykh Yurskikh i Melovykh Obrazovaniy Dneprovsko-Donetskoy Vpadiy Mezhdyrech'Ya P Rut-Dnestr. (In: T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors, mikrofossilii drevneishikh otlozhenii) ] International Palynological Conference,3rd, Proceedings; Nauka, Moscow, Russia. P. 101- 104
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anemia Anemia exilioides USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Anemia Anemia imperfecta USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Ukrainian SSR) Early Volgian
Anemia Anemia pseudaurifera USSR(Ukrainian SSR) Early Volgian
Appendicisporites Appendicisporites potomacensis USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Appendicisporites Appendicisporites tricornitatus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Applanopsis Applanopsis USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Applanopsis Applanopsis dampieri USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian
Bennettitaceae Bennettitaceae USSR(Ukrainian SSR) Early Volgian
Bennettitaceae Bennettitaceae USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Biretisporites Biretisporites spectabilis USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites cooksonae USSR(Ukrainian SSR) Kimmeridgian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites dorogensis USSR(Ukrainian SSR) Early Volgian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites ludbrookii USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites mohrioides USSR(Ukrainian SSR) Valanginian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites pseudotripartitus USSR(Ukrainian SSR) Early Volgian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites pseudotripartitus USSR(Ukrainian SSR) Valanginian