Author:
Barbashinova,V.N.
Year:
1956
Title:
Spore and pollen complexes of Mesozoic Layers of the northern part of the Turgayskaya Basin
Foreign title:
Sporobo-pyl'tsevye kompleksy Mezozoyskikh Otlo Zheniy Severnoy Chasti Turgayskoy Bpadiny
Reference:
Barbashinova,V.N. (1956) Spore and pollen complexes of Mesozoic Layers of the northern part of the Turgayskaya Basin [ Sporobo-pyl'tsevye kompleksy Mezozoyskikh Otlo Zheniy Severnoy Chasti Turgayskoy Bpadiny ] Trudy Institut Geologicheskikh,Akademiya Nauk Kazakhskoi SSR,Nauk Vol. 1 # 1 P. 143- 273
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Abies Abies USSR(Kazakh SSR) Early Cretaceous
Abies Abies sp USSR(Kazakh SSR) Early Cretaceous
Abies Abies sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Acanthotriletes Acanthotriletes macroplectus USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Cretaceous
Acer Acer sp USSR(Kazakh SSR) Early Cretaceous
Acer Acer sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Kazakh SSR) Early Cretaceous
Aceraceae Aceraceae USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous
Agathis Agathis USSR(Kazakh SSR) Triassic
Aletes Aletes sp USSR(Kazakh SSR) Cretaceous
Alnus Alnus sp USSR(Kazakh SSR) Early Cretaceous
Alnus Alnus sp USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous