Author:
Zaklinskaya,E.D.
Year:
1957
Title:
Stratigraphic significance of pollen grains of Gymnosperms of the Cenozoic deposits of the Pavlodar Pri-Irtish and the northern Pri-Aral.
Foreign title:
Stratigraficheskoe znachenie pyl'tsy Golosemennykh Kaynozoyskikh otlozheniy Pavlodarskogo Priirtysh'Ya i Severnogo Piaral'Ya.
Reference:
Zaklinskaya,E.D. (1957) Stratigraphic significance of pollen grains of Gymnosperms of the Cenozoic deposits of the Pavlodar Pri-Irtish and the northern Pri-Aral. [ Stratigraficheskoe znachenie pyl'tsy Golosemennykh Kaynozoyskikh otlozheniy Pavlodarskogo Priirtysh'Ya i Severnogo Piaral'Ya. ] Trudy Geologichesk Institut,Akademiya Nauk SSR,Moskva # 6 P. 1- 184
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies protofirma sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene
Abies Abies sibiriciformis sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Middle Oligocene
Acuminella Acuminella marginata USSR(Kazakh SSR) Cretaceous Paleocene
Agathis Agathis ovataeformis sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene
Araucaria Araucaria elegans sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Middle Eocene Late Eocene
Cedrus Cedrus deodara USSR(Kazakh SSR) Cretaceous Early Tertiary
Cedrus Cedrus janschinii sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous Early Tertiary
Cedrus Cedrus laxireticulata USSR(Kazakh SSR) Danian Middle Eocene
Cedrus Cedrus libani USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous Paleocene
Cedrus Cedrus longisaccata sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous Paleocene
Cedrus Cedrus parvisaccata USSR(Kazakh SSR) Late Cretaceous Early Tertiary
Cedrus Cedrus piniformis sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Middle Oligocene
Cedrus Cedrus pusilla USSR(Kazakh SSR) Danian Middle Eocene
Chamaecyparites Chamaecyparites sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Cunninghamia Cunninghamia lanceolata sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Cupressites Cupressites sp USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Cycadopites Cycadopites sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene