Author:
Bolkhovitina,N.A.;Kotova,I.Z.;Samodurov,V.I.;Yang,C.-T.
Year:
1963
Title:
Stratigraphy of the Continental Cretaceous deposits of the Lower Syr-Dar'Ya Uplift (Northeast Aral Region).
Foreign title:
Stratigrafiya Kontinental'Nykh Melovykh Otozheniy Nizhnesyrdar' Inskogo Podnyatiya (Severo-Vostochnoye Priaral'Ye).
Reference:
Bolkhovitina,N.A. et al. (1963) Stratigraphy of the Continental Cretaceous deposits of the Lower Syr-Dar'Ya Uplift (Northeast Aral Region). [ Stratigrafiya Kontinental'Nykh Melovykh Otozheniy Nizhnesyrdar' Inskogo Podnyatiya (Severo-Vostochnoye Priaral'Ye). ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 152 # 2 P. 392- 395
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Adiantum Adiantum speciosum USSR(Kazakh SSR) Campanian
Anemia Anemia USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Anemia Anemia matesovae USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Aquilapollenites Aquilapollenites USSR(Kazakh SSR) Campanian
Chomotriletes Chomotriletes reduncus USSR(Kazakh SSR) Campanian
Chomotriletes Chomotriletes reduncus USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Chomotriletes Chomotriletes reduncus USSR(Kazakh SSR) Middle Albian
Chomotriletes Chomotriletes reduncus USSR(Kazakh SSR) Turonian
Classopollis Classopollis classoides USSR(Kazakh SSR) Campanian
Classopollis Classopollis classoides USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Classopollis Classopollis classoides USSR(Kazakh SSR) Middle Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Campanian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Late Albian Cenomanian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Early Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Albian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Turonian