Author:
Odintsova,M.M.
Year:
1969
Title:
Spore-pollen complexes from the Tuffaceous deposits of the central part of the Siberian Platform and the Nearshore marine beds of the Indsk Layers of northern Pri-Verkhoyask.
Foreign title:
Sporovo-pyl'tsevye kompleksy iz Tufogennykh otlozheniy Tsentral'noy Chasti Sibirskoy Platformy i Pribrezhno-Morkoy Sloev Indskogo y Arusa Severnogo Priverkhoyan'Ya.
Reference:
Odintsova,M.M. (1969) Spore-pollen complexes from the Tuffaceous deposits of the central part of the Siberian Platform and the Nearshore marine beds of the Indsk Layers of northern Pri-Verkhoyask. [ Sporovo-pyl'tsevye kompleksy iz Tufogennykh otlozheniy Tsentral'noy Chasti Sibirskoy Platformy i Pribrezhno-Morkoy Sloev Indskogo y Arusa Severnogo Priverkhoyan'Ya. ] Trudy Sibirskoye Otdeleniye,Institut Zemnoi Kory,Akademiya Nauk SSR.Voprosy Biostratigrafii i Paleogeografii Sibirskoy Platformy P. 46- 62
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Podozamites Podozamites USSR(Siberia) Early Triassic
Protohaploxypinus Protohaploxypinus sp USSR(Siberia) Early Permian
Protopicea Protopicea cerina USSR(Siberia) Early Triassic
Protopicea Protopicea minutereticulata USSR(Siberia) Early Triassic
Protopicea Protopicea vilujensis USSR(Siberia) Early Triassic
Protopinus Protopinus subluteus USSR(Siberia) Early Triassic
Protopodocarpus Protopodocarpus alatus USSR(Siberia) Early Permian
Pseudopicea Pseudopicea variabiliformis USSR(Siberia) Early Triassic
Pseudopinus Pseudopinus sp USSR(Siberia) Early Triassic
Pseudopodocarpus Pseudopodocarpus prolongata USSR(Siberia) Early Triassic
Selaginella Selaginella obtusosetosa USSR(Siberia) Early Triassic
Selaginella Selaginella parvispinosa USSR(Siberia) Early Triassic
Selaginella Selaginella rectispina USSR(Siberia) Early Triassic
Selaginella Selaginella rostrata USSR(Siberia) Early Triassic
Spinosella Spinosella gracila USSR(Siberia) Early Triassic
Stenozonotriletes Stenozonotriletes asperatus USSR(Siberia) Early Triassic
Stenozonotriletes Stenozonotriletes hemiteliformis USSR(Siberia) Early Triassic