Author:
Zauer,V.V.
Year:
1960
Title:
Short description of spores and pollen from Eocene and Lower Oligocene deposits of the Prebaltic. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz eotsenovykh i Nizhneoligotsenovykh otlozheniy Pribaltiki. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Zauer,V.V. (1960) Short description of spores and pollen from Eocene and Lower Oligocene deposits of the Prebaltic. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz eotsenovykh i Nizhneoligotsenovykh otlozheniy Pribaltiki. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 398- 455
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Middle Eocene
Adiantum Adiantum sp sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Aletes Aletes sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Middle Eocene
Aletes Aletes sp.2 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Middle Eocene
Aletes Aletes sp.3 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Middle Eocene
Aletes Aletes sp.4 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Middle Eocene
Alnus Alnus sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Middle Eocene
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Pre-Baltic) Middle Eocene
Apocynaceae Apocynaceae sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Begoniaceae Begoniaceae sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Calluna Calluna sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Calycanthaceae Calycanthaceae sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Carya Carya sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Castanea Castanea sp.1 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Castanea Castanea sp.2 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Castanea Castanea sp.3 sp. nov. USSR(Pre-Baltic) Late Eocene Early Oligocene
Cedrus Cedrus baltica USSR(Pre-Baltic) Middle Eocene