Author:
Romanovskaya,G.M.;Stelmak,N.K.
Year:
1960
Title:
Short description of spores and pollen from Upper Cretaceous deposits of the Turgay Basin. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz verkhnemelovykh otlozheniy Turgayskog Progiba. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Romanovskaya,G.M. et al. (1960) Short description of spores and pollen from Upper Cretaceous deposits of the Turgay Basin. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz verkhnemelovykh otlozheniy Turgayskog Progiba. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 200- 269
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Turonian
Acer Acer sp.1 sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Coniacian Campanian
Acrostichum Acrostichum sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Turonian
Anemia Anemia exilioides USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Anemia Anemia sp USSR(Kazakh SSR) Turonian
Araceae Araceae sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Araliaceae Araliaceae sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Turonian
Azolla Azolla sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Turonian
Beaupreaidites Beaupreaidites elegansiformis USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Beaupreaidites Beaupreaidites giganteus sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Botrychium Botrychium boreale USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Botrychium Botrychium sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Brochotriletes Brochotriletes sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Coniacian Campanian
Caesalpinoideae Caesalpinoideae sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Turonian
Caprifoliaceae Caprifoliaceae sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Carya Carya sp sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Coniacian Maastrichtian
Carya Carya sp.1 sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Turonian