Author:
Byvsheva,T.V.
Year:
1967
Title:
Palynological character and stratigraphical arrangement of the Bobrikov horizon as found in the Lower Carboniferous Period of the Volga-Urals Region.
Foreign title:
K Palinilogicheskoi kharakteristike i stratigrafic Heskomu Raschleneniyu Bobrikovskovo Gorizonta Niz-Hnevo Karbona Volga-Oral'Soi Oblasti.:
Reference:
Byvsheva,T.V. (1967) Palynological character and stratigraphical arrangement of the Bobrikov horizon as found in the Lower Carboniferous Period of the Volga-Urals Region. [ K Palinilogicheskoi kharakteristike i stratigrafic Heskomu Raschleneniyu Bobrikovskovo Gorizonta Niz-Hnevo Karbona Volga-Oral'Soi Oblasti.: ] Trudy Vesesoyusnyy Mauchno-Issledovatel'skiy Geolo Gorasvedochnyy Nefoy Institut. P. 14- 47
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alatisporites Alatisporites tessellatus Illinois Middle Chesterian
Alatisporites Alatisporites type A stap.,1960 sp. nov. Nd Nd
Anulatisporites Anulatisporites canaliculatus USSR(Moscow Basin) Early Carboniferous
Anulatisporites Anulatisporites orbiculatus Canada(Alberta) Chesterian
Azonaletes Azonaletes bobrinkii sp. nov. USSR(Urals) Visean
Azonaletes Azonaletes costatus USSR(Urals) Visean
Azonaletes Azonaletes costatus Spitsbergen Visean
Azonaletes Azonaletes mosquensis sp. nov. USSR(Urals) Visean
Azonaletes Azonaletes novus sp. nov. USSR(Urals) Visean
Azonaletes Azonaletes radforthii USSR(Urals) Visean
Azonaletes Azonaletes radforthii Canada(Alberta) Chesterian
Azonomonoletes Azonomonoletes radiatus Nd Nd
Azonotriletes Azonotriletes lobophorus USSR(Moscow Basin) Early Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes lobophorus Nd Nd
Camarozonotriletes Camarozonotriletes auritus Nd Nd
Camarozonotriletes Camarozonotriletes breviculus Nd Nd
Camarozonotriletes Camarozonotriletes fracta USSR(Urals) Visean