Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Eocene spore-pollen complexes, Western Siberian Lowland. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye kompleksy Zapadno-Sibirskoy Nizmennosti. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Eocene spore-pollen complexes, Western Siberian Lowland. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Eotsenovye sporovo-pyl'tsevye kompleksy Zapadno-Sibirskoy Nizmennosti. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 90- 91
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Castanea Castanea sp USSR(WSL) Eocene
Castanopsis Castanopsis sp USSR(WSL) Eocene
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(WSL) Eocene
Ilex Ilex sp USSR(WSL) Eocene
Myricaceae Myricaceae USSR(WSL) Eocene
Myrtaceae Myrtaceae USSR(WSL) Eocene
Pinus Pinus sp USSR(WSL) Eocene
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(WSL) Eocene
Quercus Quercus USSR(WSL) Eocene
Rhus Rhus sp USSR(WSL) Eocene
Schizaeaceae Schizaeaceae USSR(WSL) Eocene
Taxodiaceae Taxodiaceae USSR(WSL) Eocene