Author:
Ilyina,V.I.
Year:
1964
Title:
Comparison of spore and pollen assemblages of Jurassic deposits of northeastern Kazakstan and the Kuznetsk Basin. (Taxonomy and Methods for the Study of Fossl Pollen and Spores. V.N. Saks and A.F. Khlonova, editors)
Foreign title:
Sopostavlenie sporovo-pyltsevykh kompleksov Yurskikh otlozheniy Severo-Vostochnogo Kazakhstana i Kuzbassa. Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors)
Reference:
Ilyina,V.I. (1964) Comparison of spore and pollen assemblages of Jurassic deposits of northeastern Kazakstan and the Kuznetsk Basin. (Taxonomy and Methods for the Study of Fossl Pollen and Spores. V.N. Saks and A.F. Khlonova, editors) [ Sopostavlenie sporovo-pyltsevykh kompleksov Yurskikh otlozheniy Severo-Vostochnogo Kazakhstana i Kuzbassa. Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors) ] Trudy Institut Geografii i Geologii,Akademiya Nauk SSR. Nauka,Moscow.Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors) P. 125- 140
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes triangulus USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Aletes Aletes glaber USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic
Aletes Aletes glaber USSR(European) Early Jurassic
Aletes Aletes glaber USSR(European) Middle Jurassic
Aletes Aletes glaber USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Aletes Aletes maniformis USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Aletes Aletes mariformis USSR(European) Middle Jurassic
Aletes Aletes mariformis USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Aletes Aletes multiverrucosus USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Aletes Aletes multiverrucosus USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic
Aletes Aletes multiverrucosus USSR(European) Early Jurassic
Aletes Aletes multiverrucosus USSR(European) Middle Jurassic
Aletes Aletes multiverrucosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Early Jurassic
Aletes Aletes multiverrucosus USSR(Krasnoyarsk Kray) Middle Jurassic
Aletes Aletes nimus USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Aletes Aletes nimus USSR(European) Early Jurassic
Aletes Aletes nimus USSR(European) Middle Jurassic