Author:
Gutova,L.N.;Odintsova,M.M.
Year:
1964
Title:
Solution of problems of taxonomy and nomenclature obtained from the study of spores and pollen occurring in Jurassic Depoits of the Siberian Platform. (Taxonomy and Methods for the Study of Fossl Pollen and Spores. V.N. Saks and A.F. Khlonova, editors)
Foreign title:
Rashenie voprosov Taksonomii i Nomenklatury v Praktike Izucheniya spor i pyl'tsy Yurskikh otlozheniy Sibirskoy Platfrmy. Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors)
Reference:
Gutova,L.N. et al. (1964) Solution of problems of taxonomy and nomenclature obtained from the study of spores and pollen occurring in Jurassic Depoits of the Siberian Platform. (Taxonomy and Methods for the Study of Fossl Pollen and Spores. V.N. Saks and A.F. Khlonova, editors) [ Rashenie voprosov Taksonomii i Nomenklatury v Praktike Izucheniya spor i pyl'tsy Yurskikh otlozheniy Sibirskoy Platfrmy. Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors) ] Trudy Institut Geografii i Geologii,Akademiya Nauk SSR. Nauka,Moscow.Sistematika i Metody Izucheniya Iskopaemykh Pyl'tsy i Spor.(V.N. Saks and A.F. Khlonova,editors) P. 120- 138
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cheiropleuria Cheiropleuria USSR(Siberia) Jurassic
Cheiropleuria Cheiropleuria compacta USSR(Siberia) Jurassic
Cheiropleuria Cheiropleuria congregata USSR(Siberia) Jurassic
Cibotium Cibotium anguloalatium USSR(Siberia) Jurassic
Cibotium Cibotium corniculatum USSR(Siberia) Jurassic
Cibotium Cibotium dicksoniaeformis USSR(Siberia) Jurassic
Cibotium Cibotium incertum USSR(Siberia) Jurassic
Cibotium Cibotium junctum USSR(Siberia) Jurassic
Cibotium Cibotium paradoxum USSR(Siberia) Jurassic
Cibotium Cibotium polaris USSR(Siberia) Jurassic
Coniferella Coniferella USSR(Siberia) Jurassic
Cycadales Cycadales USSR(Siberia) Jurassic
Equisetites Equisetites inoratus USSR(Siberia) Jurassic
Equisetites Equisetites magnus USSR(Siberia) Jurassic
Equisetites Equisetites palustriformis USSR(Siberia) Jurassic
Equisetites Equisetites punctatus USSR(Siberia) Jurassic
Ginkgo Ginkgo USSR(Siberia) Jurassic