Author:
Pokrovskaya,I.M.
Year:
1960
Title:
Paleocene spore-pollen complexes of the Western Siberian Lowland. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR).
Foreign title:
Paleotsenovye sporovo-pyl'tsevye kompleksy Zapadno -Sibirskoy Nizmennosti. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Pokrovskaya,I.M. (1960) Paleocene spore-pollen complexes of the Western Siberian Lowland. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complexes of various Regions of the USSR). [ Paleotsenovye sporovo-pyl'tsevye kompleksy Zapadno -Sibirskoy Nizmennosti. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 67- 68
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Betulaceae Betulaceae USSR(WSL) Paleocene
Castanea Castanea USSR(WSL) Paleocene
Castanopsis Castanopsis USSR(WSL) Paleocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites USSR(WSL) Paleocene
Fagaceae Fagaceae USSR(WSL) Paleocene
Myrica Myrica USSR(WSL) Paleocene
Myrtaceae Myrtaceae USSR(WSL) Paleocene