Author:
Kaptsan,V.Kh.;Polev,P.V.;Safarov,E.I.
Year:
1963
Title:
New information on Upper Paleozoic deposits in Moldavia.
Foreign title:
Novyye dannyye verkhnepaleozoyskikh otlozheniyakh v Moldavii
Reference:
Kaptsan,V.Kh. et al. (1963) New information on Upper Paleozoic deposits in Moldavia. [ Novyye dannyye verkhnepaleozoyskikh otlozheniyakh v Moldavii ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 150 # 4 P. 882- 884
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Moldavian SSR) Permian
Azonaletes Azonaletes USSR(Moldavian SSR) Permian
Bennettitales Bennettitales USSR(Moldavian SSR) Permian
Cordaitaceae Cordaitaceae USSR(Moldavian SSR) Permian
Cordaites Cordaites USSR(Moldavian SSR) Permian
Cycadales Cycadales USSR(Moldavian SSR) Permian
Cycadoceal Cycadoceal USSR(Moldavian SSR) Permian
Cycadophyta Cycadophyta sp USSR(Moldavian SSR) Permian
Florinites Florinites USSR(Moldavian SSR) Permian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus sp USSR(Moldavian SSR) Permian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes USSR(Moldavian SSR) Permian
Leiotriletes Leiotriletes USSR(Moldavian SSR) Permian
Lophotriletes Lophotriletes USSR(Moldavian SSR) Permian
Protocarpoceal Protocarpoceal USSR(Moldavian SSR) Permian
Protodiploxypinus Protodiploxypinus USSR(Moldavian SSR) Permian
Protodocarpus Protodocarpus sp USSR(Moldavian SSR) Permian
Protohaploxypinus Protohaploxypinus USSR(Moldavian SSR) Permian