Author:
Iilimonova,A.B.
Year:
1962
Title:
Stratigraphic importance of spores from Middle Devonian Staro-Oskol and Mullinsk Clastic strata in the Volga-Ural Province.
Foreign title:
Stratigraficheskoye znacheniye spor Terrigennykh otlozheniy Starooskol'Skogo i Mullinskogo Gorizintov Srednego Devonarayonov Volgo-Ural'Skoyo Blasti.
Reference:
Iilimonova,A.B. (1962) Stratigraphic importance of spores from Middle Devonian Staro-Oskol and Mullinsk Clastic strata in the Volga-Ural Province. [ Stratigraficheskoye znacheniye spor Terrigennykh otlozheniy Starooskol'Skogo i Mullinskogo Gorizintov Srednego Devonarayonov Volgo-Ural'Skoyo Blasti. ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 142 # 4 P. 909- 912
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(European) Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes tenuispinosus USSR(European) Middle Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes usitatus USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes basilaris USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes decorus USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes extensus USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes faber USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes fallax USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes impolitus USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes incisus USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes laevis USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes meonacanthus USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes micromanifestus USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes paris USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes pustulatus USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes retiformis USSR(European) Middle Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes rugosus USSR(European) Middle Devonian