Author:
Bogatikova,V.K.;Galkina,S.I.;Dubrovskaya,N.F.;Kuseleva,O.T.,Rovnina,L.V.,Tanacheva,M.I.,Sheyanova,N.B.
Year:
1957
Title:
On the stratigraphic scheme of Meso-Cenozoic deposits of the western part of the West Siberian Plain.
Reference:
Bogatikova,V.K. et al. (1957) On the stratigraphic scheme of Meso-Cenozoic deposits of the western part of the West Siberian Plain. Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 139- 141
Google Academy:
try to search by title in english
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes spinellosus USSR(WSL) Devonian
Acanthotriletes Acanthotriletes tenuispinosus USSR(WSL) Devonian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes basilaris USSR(WSL) Devonian
Azonaletes Azonaletes sp USSR(WSL) Triassic
Azonomonoletes Azonomonoletes sp USSR(WSL) Triassic
Bennettitales Bennettitales sp USSR(WSL) Triassic
Caytoniales Caytoniales sp USSR(WSL) Triassic
Coniferae Coniferae sp USSR(WSL) Triassic
Cycadaceae Cycadaceae sp USSR(WSL) Triassic
Euryzonotriletes Euryzonotriletes sp USSR(WSL) Devonian
Ginkgoaceae Ginkgoaceae sp USSR(WSL) Triassic
Hymenophyllaceae Hymenophyllaceae sp USSR(WSL) Triassic
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sp USSR(WSL) Triassic
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(WSL) Triassic
Lophotriletes Lophotriletes atratus USSR(WSL) Devonian
Lophotriletes Lophotriletes fastuosus USSR(WSL) Devonian
Lophotriletes Lophotriletes sp USSR(WSL) Devonian