Author:
Fradkina,A.F.;Gusev,G.S.;Grinenko,O.V.;Zharikova,L.P.;Kartashova,G.G.;Kulkova,I.A.;Laukhin,S.A.;Bolotnikova,M.D.;Ablaev,A.G.;Bespalyi,V.G.;Davidovich,T.D.
Year:
1996
Title:
Region XXIV. The Russian North-East, (Yakuita and the Chukchi Peninsula). (In: Late Eocene - Early Oligocene Geological and Biotical Events on the Territory of the Former Soviet Union. Part 1: The Regional Geology of the Upper Eocene and Lower Oligocene. V.A.Krasheninnikov and M.A.Akhmetiev, editors)
Foreign title:
Region XXIV. Cerero-Vostok Rossii(Yakutiya, Chkotka)
Reference:
Fradkina,A.F. et al. (1996) Region XXIV. The Russian North-East, (Yakuita and the Chukchi Peninsula). (In: Late Eocene - Early Oligocene Geological and Biotical Events on the Territory of the Former Soviet Union. Part 1: The Regional Geology of the Upper Eocene and Lower Oligocene. V.A.Krasheninnikov and M.A.Akhmetiev, editors) [ Region XXIV. Cerero-Vostok Rossii(Yakutiya, Chkotka) ] Trudy Rossiyskaya Akademiya Nauk, Geologicheskiy Institut. Geos. Mezhdunarodnaya Programma Geologicheskoi Korrelyatsii. Vol. 489 # 1 P. 249- 256
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies Russia(Yakutia) Paleocene Early Oligocene
Acer Acer Russia(Yakutia) Paleocene Early Oligocene
Alfaroa Alfaroa Russia(Yakutia) Paleocene Eocene
Alnaster Alnaster Russia(Yakutia) Middle Eocene Early Oligocene
Alnus Alnus Russia(Yakutia) Paleocene Early Oligocene
Alnus Alnus Russia(Yakutia) Paleocene Early Oligocene
Angarina Angarina Russia(Yakutia) Middle Eocene Late Eocene
Aquilapollenites Aquilapollenites Russia(Yakutia) Middle Eocene Late Eocene
Araliaceae Araliaceae Russia(Yakutia) Middle Eocene Early Oligocene
Betula Betula Russia(Yakutia) Paleocene Early Oligocene
Betula Betula Russia(Yakutia) Paleocene Early Oligocene
Bryales Bryales Russia(Yakutia) Early Oligocene
Cardiospermum Cardiospermum notabile Russia(Yakutia) Middle Eocene Late Eocene
Carpinus Carpinus Russia(Yakutia) Paleocene Early Oligocene
Carya Carya Russia(Yakutia) Middle Eocene Early Oligocene
Castanea Castanea Russia(Yakutia) Middle Eocene Late Eocene
Castanea Castanea crenataeformis Russia(Yakutia) Middle Eocene Late Eocene