Author:
Zyryanov,E.V.
Year:
1989
Title:
Palynological study of the Upper Cenozoic of Feddeyevskiy Island, New Siberian Island.
Foreign title:
Palinologicheskie Issledovaniya Pozdnekainozoiskikh otlozhenii O-Va Faddeevskogo(Novosibrskie Ostrova)
Reference:
Zyryanov,E.V. (1989) Palynological study of the Upper Cenozoic of Feddeyevskiy Island, New Siberian Island. [ Palinologicheskie Issledovaniya Pozdnekainozoiskikh otlozhenii O-Va Faddeevskogo(Novosibrskie Ostrova) ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1989 # 6 P. 132- 137
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Siberia) Late Cenozoic
Acer Acer USSR(Siberia) Late Cenozoic
Alnaster Alnaster USSR(Siberia) Late Cenozoic
Alnus Alnus USSR(Siberia) Late Cenozoic
Betula Betula USSR(Siberia) Late Cenozoic
Betula Betula nanae USSR(Siberia) Late Cenozoic
Bryales Bryales USSR(Siberia) Late Cenozoic
Carpinus Carpinus USSR(Siberia) Late Cenozoic
Carya Carya USSR(Siberia) Late Cenozoic
Caryophyllaceae Caryophyllaceae USSR(Siberia) Late Cenozoic
Castanea Castanea USSR(Siberia) Late Cenozoic
Cedrus Cedrus USSR(Siberia) Late Cenozoic
Compositae Compositae USSR(Siberia) Late Cenozoic
Comptonia Comptonia USSR(Siberia) Late Cenozoic
Cornus Cornus USSR(Siberia) Late Cenozoic
Corylus Corylus USSR(Siberia) Late Cenozoic
Diervilla Diervilla USSR(Siberia) Late Cenozoic