Author:
Semenova,E.V.;Teslenko,Y.V.;Ilyina,V.I.
Year:
1976
Title:
Comparison of spore-pollen complexes in boundary strata of the Lower and Upper Jurassic in the Donets Basin and Yakutia. (In: Palynological Studies of Sedimentary Deposits in the Ukraine and adjacent Regions. Y.V.Teslenko, editor)
Foreign title:
Sravnitelnaya kharakteristika sporovo-pyltsevykh kompleksov Pogranichnykh otlozhenii Nizhnei i Srednei Yury Donbassa i Yakutii. (In: Palinologicheskie Issledovaniya Osadochnykh otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov. Y.Teslenko,editor)
Reference:
Semenova,E.V. et al. (1976) Comparison of spore-pollen complexes in boundary strata of the Lower and Upper Jurassic in the Donets Basin and Yakutia. (In: Palynological Studies of Sedimentary Deposits in the Ukraine and adjacent Regions. Y.V.Teslenko, editor) [ Sravnitelnaya kharakteristika sporovo-pyltsevykh kompleksov Pogranichnykh otlozhenii Nizhnei i Srednei Yury Donbassa i Yakutii. (In: Palinologicheskie Issledovaniya Osadochnykh otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov. Y.Teslenko,editor) ] Trudy Institut Geologicheskikh Nauk Institut Botaniki Izdatelstvo,Naukova Dumka,Kiev,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR P. 33- 40
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Ukrainian SSR) Toarcian Aalenian
Abies Abies USSR(Yakut ASSR) Toarcian Aalenian
Abiespollenites Abiespollenites USSR(Yakut ASSR) Toarcian
Abiespollenites Abiespollenites USSR(Ukrainian SSR) Toarcian
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Yakut ASSR) Toarcian
Acanthotriletes Acanthotriletes USSR(Ukrainian SSR) Toarcian
Aletes Aletes striatus USSR(Yakut ASSR) Pliensbachian
Aletes Aletes striatus USSR(Ukrainian SSR) Pliensbachian
Alisporites Alisporites USSR(Yakut ASSR) Pliensbachian
Alisporites Alisporites USSR(Ukrainian SSR) Pliensbachian
Anverrucosisporites Anverrucosisporites stanislawskii USSR(Ukrainian SSR) Aalenian
Anverrucosisporites Anverrucosisporites stanislawskii USSR(Yakut ASSR) Aalenian
Araucariacites Araucariacites USSR(Yakut ASSR) Aalenian
Araucariacites Araucariacites USSR(Ukrainian SSR) Aalenian
Bolchovitinaesporites Bolchovitinaesporites compactus USSR(Yakut ASSR) Pliensbachian Aalenian
Bolchovitinaesporites Bolchovitinaesporites compactus USSR(Ukrainian SSR) Pliensbachian Aalenian
Bolchovitinaesporites Bolchovitinaesporites congregatus USSR(Ukrainian SSR) Pliensbachian Aalenian