Author:
Parishkura,S.I.
Year:
1976
Title:
Paleogeographic conditions of the Lower Dnieper Region during the Upper Pliocene and Quaternary based on the spore-pollen analysi. (In: Palynological Studies of Sedimentary Deposits in the Ukraine and adjacent Regions. Y.V.Teslenko, editor)
Foreign title:
O paleogeograficheskikh Usloviyakh Nizhnego Pridneprovya v Pozd Pliotsene i Antropogene (Po dannym sporovo-pyltsevogo analiza). (In: Palinologicheskie Issledovaniya Osadochnykh otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov. Y.Teslenko,editor)
Reference:
Parishkura,S.I. (1976) Paleogeographic conditions of the Lower Dnieper Region during the Upper Pliocene and Quaternary based on the spore-pollen analysi. (In: Palynological Studies of Sedimentary Deposits in the Ukraine and adjacent Regions. Y.V.Teslenko, editor) [ O paleogeograficheskikh Usloviyakh Nizhnego Pridneprovya v Pozd Pliotsene i Antropogene (Po dannym sporovo-pyltsevogo analiza). (In: Palinologicheskie Issledovaniya Osadochnykh otlozhenii Ukrainy i Smezhnykh Regionov. Y.Teslenko,editor) ] Trudy Institut Geologicheskikh Nauk Institut Botaniki Izdatelstvo,Naukova Dumka,Kiev,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR P. 77- 86
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Acer Acer USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Alismataceae Alismataceae USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Alnus Alnus USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Alnus Alnus glutinosa USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Alnus Alnus incana USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Artemisia Artemisia USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Betula Betula USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Betula Betula humilis USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Betula Betula nanae USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Betula Betula pubescens USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Betula Betula verrucosa USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Bryales Bryales USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Carpinus Carpinus USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Carpinus Carpinus betulus USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Caryophyllaceae Caryophyllaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Ukrainian SSR) Late Pliocene Pleistocene