Author:
Akhmeteev,M.A.;Zaporozhets,N.I.
Year:
1992
Title:
Upper Eocene Oligocene spore and pollen, plant macrofossils and phytoplankton in stratotypes of Tchegan and Astsheairyk Formations (North Usturt, Kazakhstan).
Foreign title:
Pyltsa spory,Rastitelnye Makrofossilii i Fitoplankton verkhego Eotsena i Oligotsena v stratotipakh Cheganskoi i Ashcheairykskoi Svit (Severnyi Ustyurt,Kazakhstan)
Reference:
Akhmeteev,M.A. et al. (1992) Upper Eocene Oligocene spore and pollen, plant macrofossils and phytoplankton in stratotypes of Tchegan and Astsheairyk Formations (North Usturt, Kazakhstan). [ Pyltsa spory,Rastitelnye Makrofossilii i Fitoplankton verkhego Eotsena i Oligotsena v stratotipakh Cheganskoi i Ashcheairykskoi Svit (Severnyi Ustyurt,Kazakhstan) ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 67 # 3 P. 96- 105
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alnus Alnus feroniae USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Areosphaeridium Areosphaeridium USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Azolla Azolla vera USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Betula Betula gracilis USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Castanopsis Castanopsis USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Charlesdowniea Charlesdowniea clathrata USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Charlesdowniea Charlesdowniea variabilis USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Cordosphaeridium Cordosphaeridium USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Corylopsis Corylopsis USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Crassosphaera Crassosphaera USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Deflandrea Deflandrea heterophlycta USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Deflandrea Deflandrea phosphoritica USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Deflandrea Deflandrea spinulosa USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Dinopterygium Dinopterygium USSR(Kazakh SSR) Late Eocene
Ephedra Ephedra costata USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Glaphyrocysta Glaphyrocysta exuberans USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene
Hamamelis Hamamelis scotica USSR(Kazakh SSR) Early Oligocene